ĐẶNG XUÂN NGUYÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận