ĐỖ THỊ HẰNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Mai Xuân Liêm

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Lê Đình Nam

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận