Mai Xuân Liêm


Chi tiết

Quê quán
Nga Sơn, Thanh Hóa
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Văn Kiên

Tài xế

Phan Huy Hoàng

Tài xế

Trần Văn Du

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Lê Xuân Quang

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Bình luận