Nguyễn Kim Trường


Chi tiết

Quê quán
Thanh Oai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Trần Văn Du

Tài xế

Bình luận