Nguyễn Văn Điền


Chi tiết

Quê quán
Vụ Bản, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Cù Văn Thanh

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận