PHẠM TRUNG KIÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Phan Huy Hoàng

Tài xế

Bình luận