Trần Đình Nguyên


Chi tiết

Quê quán
Thường Tín, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận