TRẦN THỊ MINH NGUYỆT


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận